HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Bu sözleşme www.ruhsalfarkindalik.com ile sözleşmeyi okuyup kabul eden kişi (bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır) arasında aşağıda detayları açıklanan Online Uzaktan Eğitim, Kamp, Seans, Seminer hizmetleri (bundan sonra “HİZMETLER” olarak anılacaktır) için imzalanmıştır.

2.KATILIMCI bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu ürün kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir.

3. Önemli! Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Son KULLANICI bu Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.
Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz, izleyemez, dersleri asenkron olarak takip edemez ve kullanamazsınız.
Hizmeti satın aldığınız yere iade ederek paranızı geri alınız. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

4. KATILIMCI, eğitim sırasında ve sonrasında, özellikle eğitimin içeriği başta olmak üzere diğer katılımcılara dair tüm bilgilerin gizli bilgi olduğunu, işbu bilgileri ilgili katılımcıların ve Bülent Doğdu’nun münferit olarak, yazılı ve el ürünü imzalı açık muvafakati olmadan eğitim süresince ve her halde eğitim sonrasında özellikle sosyal medya platformları başta olmak üzere hiçbir mecrada doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacağını, paylaşmayacağını, yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KATILIMCI, verilen eğitimi kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak; ses, görüntü ve/veya sair biçimde kayıt yapma özelliği bulunan herhangi bir vasıta, teknolojik alet veya sair teknik bir imkan ile kayıt altına alamayacağını, paylaşmayacağını, yayınlamayacağını bu duruma aykırılık halinde Bülent Doğdu’nun hükme aykırı davrananlar hakkında cezai ve hukuki yollara başvurabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Bedeli ve Ödeme:
6. Hizmet bedeli tüm vergiler dahil, www.ruhsalfarkindalik.com da  yazılı olarak belirtilen hizmet programları ücretidir.  Online yapılan hizmet bedelleri, ilgilinin kredi kartından otomatikman kesilir. Üye www.ruhsalfarkindalik.com un banka hesabına hizmet bedelini yatırarak da ödemeyi yapabilir. www.ruhsalfarkindalik.com indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

7. KATILIMCI, Bülent Doğdu’nun eğitim süresi boyunca eğitimin ilkelerine, Ruhsal Farkındalık Akademisi’nin genel prensiplerine ve işbu sözleşme hükümlerine aykırı bir hal görmesi durumunda gerekçesini bildirme zorunluluğu olmaksızın katılımcıyı eğitimden çıkarma hakkı olduğunu, böyle bir halin varlığı durumunda sertifikaya da hak kazanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. KATILIMCI, bu eğitimdeki öğretilerin, tavsiyelerin, kısaca anlatılan her şeyin 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı ve İcrasına Dair Kanun” ve bağlı yönetmelikler kapsamındaki sağlık meslek mensuplarının tekelinde bulunan tedavi ve diğer tıbbi uygulamaların dışında olduğunu kabul ve beyan eder. KATILIMCI, işbu eğitimin kesinlikle tedavi maksadı taşımadığını ve eğitimi veren kimsenin hekim (ya da diğer sağlık mensuplarından biri) olmadığını bilmeli, buna uygun olarak hareket etmelidir.

9. KATILIMCI aldığı eğitimi bir başkasına devredemeyeceğini, bunun aksine anlaşmaların hükümsüz olduğunu, Recep Özer’in katılımcı ve üçüncü kişiler arasında yapılan anlaşmalarla bağlı olmadığını, bu eğitimin yalnızca işbu taahhütnamenin altında imzası bulunan katılımcıya verileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. KATILIMCI, Bülent Doğdu tarafından ileri tarihte düzenlenecek başkaca bir faaliyete dahil olabilmesinin; Bülent Doğdu’nun katılanın gelişimini gözleyerek çıkardığı rapor doğrultusunda vereceği onaya tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı hakkında verilecek kabul veya ret kararı münhasıran Bülent Doğdu’ya aittir.

11. 6698 Sayılı kanun kapsamında katılımcıya ait kişisel veri olarak tanımlanan katılımcının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, katılımcının ikametgah adresi, katılımcının GSM numarası ve katılımcının elektronik posta adresi (e-posta adresi) işbu sözleşme kapsamında ve sözleşmenin konusuyla sınırlı kalmak üzere işlenebilir, muhafaza edilebilir, paylaşılabilir.

12. 6698 Sayılı kanun kapsamında katılımcıya ait kişisel veri olarak tanımlanan görüntü, video kaydı, fotoğraf ve ses kaydı; Ruhsal Farkındalık Akademisi’nin potansiyel katılımcılarını bilgilendirme maksadıyla Ruhsal Farkındalık Akademisi ve Bülent Doğdu sosyal medya hesapları üzerinden üçüncü kişilerle paylaşılabilir. KATILIMCI, yukarıda belirtilen kişisel verilerinin zikredilen amaca uygun paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Bülent Doğdu, işbu sözleşme kapsamında katılımcılardan edindiği veya edinebileceği kişisel verilerin gizliliğini sağlamak, bu kapsamda her türlü tedbiri almak ve bu verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Katılımcı, Ruhsal Farkındalık Akademisi ile arasında işbu yükümlülüklere aykırılığa istinaden çıkabilecek her türlü ihtilaf için Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.